Õppekava

1. Lasteasutuse liik

Tartu Lasteaed Sass avati 12. detsembril 1963. aastal. Lasteaed asub Tartu südalinnas, Aleksandri tänav 10. Lasteaed on ehitatud tüüpprojekti järgi kuue rühma jaoks. Lasteaias töötab hetkel 8 rühma: neist  1 sobitus- , 1 sõime – ja 6 aiarühma.
Lasteaed kuulub TEL võrgustikku.
Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00.

2. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid.

 • Luua lastele turvaline ja soodne arengukeskkond, mis soodustaks laste kehalist, esteetilist, vaimset, kõlbelist kui ka sotsiaalset arengut ning tagaks laste edukuse koolis.
 • “Terves kehas terve vaim”. Tagada laste tervise säilitamine ja tugevdamine, kasutades maksimaalselt ära olemasolevaid tingimusi (mänguväljakud, võimlemisruum). Hea tervisega laps suudab mängida ja õppida, kujundada õiget enesehinnangut, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja võtab omaks positiivse tervisekäitumise alused
 • Luua eeldused ja tingimused laste tervislike eluviiside kujunemiseks. Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad edaspidi igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks
 • Õppe- ja kasvatustöö tuleb rajada laste loomulikule huvile, mida iga laps tunneb ümbritsevate asjade ja nähtuste suhtes. Tervislikud harjumused kujunevad koolieelses eas enamuses spontaanselt laste endi kogemuste põhjal.
 • Laste tulevaseks toimetulekuks muutuvas ja arenevas ühiskonnas asetada kasvatustöös suuremat rõhku laste vastutus- ja otsustamisvõime ning kultuurse käitumisharjumuste kujundamisele.
 • Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel. Laste eluviis sõltub tema pere elustiilist. Lasteaed edastab põhilisi terviseväärtusi ja arendavad sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku füüsilise ja sotsiaalse keskkonna mudeliks.

3. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine: erineva raskusastmega vahendid.
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine: toit, liikumine, õues viibimine.
 • Lapse loovuse toetamine: vahendid loovmänguks, dramatiseerimiseks, käelisteks tegevusteks.
 • Mängu kaudu õppimine.
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine: positiivne ja emotsionaalne õhkkond, turvatunne, edukogemus, laste õiguste ja rühma reeglite arvestamine.
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine: erinevad mängunurgad, võimalused tegutseda suurtes ja väikestes gruppides.
 • Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine.
 • Üldõpetusliku tööviisi rakendamine: koduloopõhiselt, arvestades aastaaegade rütmi.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö: arenguvestlused, lapsevanemate kaasamine õppetegevustesse.
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine: kalendritähtpäevad.
 • Teiste kultuuride eripäraga arvestamine: muusika, raamatud, rahvariided, pildid, filmid (lapsevanemate abiga).

Erivajadusega lapse toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus

Kiusamisest vabaks
Õnneseente rühm liitus jaanuaris 2013. aastal, Tiigrikutsude ja Päikesejänkude rühmad liitusid 2015. aastal, Linnupoegade rühm liitus sügisel 2016. aastal ja Kiisu-Miisude rühm 2017.aastal  MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”.
kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3)
Persona Dolls metoodika
Mõmmikute rühm liitus 2018. aastal “Persona Dolls” metoodikaga.